Conclusions de la Sessió “Web 3.0 – Web Semàntica” al bdgital Global Congress

Download Pdf

La sessió “Web 3.0, La web semàntica: ¿valor o inflació?” al bdigital Global Congress ha estat un gran èxit. Tot i que es tracta d’un tema que encara s’està desenvolupant dins l’àmbit de la recerca i la seva aplicació en el mon real és petita, especialment a Espanya i encara més a Catalunya, a la sessió van assistir unes 200 persones segons dades de l’organització.

Els ponents han parlat sobre aspectes molt rellevants pel futur de la Web i la implantació de la Web 3.0.

  • Chris Bizer (professor investigador de la Freie Universität de Berlín) va parlar sobre la Web de les dades i la iniciativa Linking Open Data, que està començant a poblar la Web Semàntica amb gran quantitat de dades. Una de les peces bàsiques és la DBPedia, generada a partir de la Wikipedia, que proporciona un munt de dades semàntiques d’un ampli ventall de temes.
  • Luis Polo (responsable de la unitat de Tecnologies Semàntiques del CTIC) va presentar una aplicació real, el projecte CRUZAR per l’Ajuntament de Zaragoza que genera dinàmicament rutes turístiques segons el perfil de l’usuari.
  • Hugo Zaragoza (inverstigador de Yahoo! Research Barcelona) va explicar la recerca que s’està duent a terme a Yahoo!, fonamentalment la relativa al processament del llenguatge natural (el que fem servir les persones) per tal de processar-lo automàticament i fer-lo part de la Web Semàntica.

Del comentat a la sessió, cal destacar la importància que la DBPedia pot tenir per al futur de la Web Semàntica. La gran quantitat i varietat de conceptes que defineix permet establir una mena de fonaments semàntics. Proporciona conceptes sobre els que anar construint la Web Semàntica mitjançant relacions que en facin referència per tal d’establir un context compartit, d’igual forma que ara fem servir enllaços a la Wikipedia per tal de deixar clar de que parlem, per exemple en un bloc ;-)

També una possible forma de veure la evolució de la Web des de la versió 1.0, passant per la 2.0 fins la 3.0, inspirada per la presentació de Chris. La Fig. 1 mostra les tres aproximacions que aquestes versions de la Web proporcionen sobre les dades que les sustenten.

Gràfic de l'evolució des de la Web 1.0 a la Web 3.0 (la Web Semàntica)

Fig. 1. Evolució de la Web des del punt de vista de les bases de dades, partint de la Web 1.0 (la web del documents), passant per la Web 2.0 (la web de les APIs), fins la Web 3.0 (la web de les dades)

Per acabar, recomano la cobertura que el Diari de Barcelona ha fet del esdeveniment, amb un reportatge audiovisual dedicat a la Web 3.0: http://www.diaridebarcelona.cat/afons/web-30-semantica-xml-rdf-bdigital.html

Roberto García